12:24 21.05.2021

Zabranjen uvoz nedozvoljenog biljnog ekstrakta

Dana 11.5.2021. godine, sanitarna inspekcija Federalne uprave za inspekcijske poslove na graničnom prijelazu (GP/MC) Međunarodni aerodrom Sarajevo je u toku redovnog pregleda pri uvozu zabranila uvoz nedozvoljenog biljnog ekstrakta porijeklom iz Kine.

Naime, prilikom inspekcijske kontrole pri uvozu, utvrđeno je da se biljna vrsta ne nalazi na Listi dozvoljenih biljnih vrsta, koja je sastavni dio Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih namirnica koje se mogu stavljati u promet („Službene novine FBiH“, broj 7/04), te da deklaracija ne sadrži podatak o datumu proizvodnje, odnosno roku upotrebe proizvoda i da pošiljku ne prati odgovarajući certifikat o zdravstvenoj ispravnosti.

Shodno navedenom, a u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe („Službene novine FBiH“, broj 2/92 i broj: 13/94), uvoz kontrolisane pošiljke je zabranjen.  

- KRAJ –

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave. Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH. Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu.

Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljanje inspekcijskih nadzora nad primjenom federalnih propisa i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima.

Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: kabinet@fuzip.gov.ba