09:00 15.05.2018

JAVNI OGLAS - za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika

Na temelju članka 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/05) i Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Federalne uprave za inspekcijske poslove broj: 01-02-1-05522/2014 od 06.02.2015 i 01-02-1-01884/2017 od 15.09.2017. godine (u daljem tekstu: Pravilnik), direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove objavljuje

 

JAVNI OGLAS

za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove

 

I

Sukladno Zaključku Vlade Federacije V broj: 552/2018 od 26.04.2018. godine kojim je Federalnoj upravi za inspekcijske poslove data suglasnost za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika, javnim oglašavanjem popunjava se sljedeće radno mjesto:

 

 1. Viši  referent – informatički tehničar – 1 (jedan) izvršitelj

 

Opis poslova:  pruža prvi nivo podrške u rješavanju klijentskih, serverskih, mrežnih, softverskih i drugih IKT problema; instalira, konfigurira, testira sistemski i aplikativni softver te rješava probleme na radnim stanicama, perifernim i drugim uređajima; implementira korisničke politike i educira korisnike o istim; pomaže korisnicima u slučaju grešaka/problema kod pitanja vezanih za IMS e-inspekcije i ostalih  pitanja vezanih za hardver, softver i komunikacije radnih stanica; obučava korisnike u pokretanju i korištenju softvera na radnim stanicama; provjerava ispravnost radnih stanica, evidentira uočene kvarove na hardveru; otklanja - servisira prijavljene kvarove/probleme sa računarskom opremom, aktivnom i pasivnom mrežnom opremom; učestvuje u instaliranju patche-a i upgrade-a baze podataka i aplikativnih softvera, učestvuje u instaliranju softvera za potrebe Uprave i izvještava o potrebi angažovanja servisa za otklanjanje kvarova, obavještava korisnike o otklonjenim kvarovima na opremi; vrši obradu podataka prema uputstvu za rad i po utvrđenom prioritetu; redovno obavlja funkciju arhiviranja podataka na osnovu propisanih procedura  (procedure backup-a) i bezbjedonosne log-ove na radnim stanicama; obavlja sve adminitrativno – tehničke poslove grupe; obavlja poslove administracije Registra novčanih kaznih – ROF ( provjera ispravnosti veza, unos zakona i kaznenih odredbi, generise izvjestaje, poništaje prekršajne naloge, rješava eventualne probleme u radu sa ROF-om); obavlja poslove unosa propisa i kontrolnih list u IMS e-inspekcije; učestvuje u poslovima vezanim za primjenu novih procedura; vrši i druge poslove po nalogu Šefa Odsjeka i neposrednog rukovodioca  Sektora koji se odnose na pitanja tog radnog mjesta.

Uslovi za vršenje posla:  SSS, elektrotehnička ili mašinsko-tehnička škola, najmanje deset mjeseci radnog staža, stručni upravni ispit, poznavanje rada na računaru, znanje engleskog jezika i vozački ispit „B“kategorije

 

II

U svrhu dokaza o ispunjavanju općih uslova utvrđenih u članku 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 49/05), kandidat je dužan dostaviti sljedeća dokumenta (original ili ovjerene kopije):

 

 • Prijavu,
 • Kratku biografiju,
 • Uvjerenje o državljanstvu,
 • Izvadak iz matične knjige rođenih,
 • Dokaz o traženoj stručnoj spremi ,
 • Dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu,
 • Uvjerenje o radnom stažu,
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru,
 • Dokaz o znanju engleskog jezika,
 • Vozačka dozvola,
 • Izjava da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini (ovjerenu od strane općinskog organa ne stariju od 6 mjeseci),
 • Izjava da lice nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine - za sve pozicije (ovjerenu od strane općinskog organa ne stariju od 6 mjeseci).

 

III

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim listovima „Avaz“, „Oslobođenje“ i „Večernji  list“.

 

Prijave sa kratkom biografijom i potrebnom dokumentacijom (original ili ovjerene kopije) dostavljaju se na adresu:

 

          Federalna uprava za inspekcijske poslove

          Fehima ef. Čurčića broj 6., 71000 Sarajevo

          sa naznakom za „Javni oglas za prijem namještenika“

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

         

IV 

Kandidati koji budu izabrani dužni su dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak izdato od strane nadležnog suda prije stupanje u radni odnos.

Kandidati koji nisu položili stručni ispit mogu se primiti u radni odnos, ali su dužni taj ispit položiti najkasnije u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos u organ državne službe sukladno članku 32. stavak 2. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH.

 

  

                                                                                                 D I R E K T O R

                                                                                             Anis Ajdinović