15:41 03.10.2012

Inspekcijska kontrola taksi - prijevoza u Kantonu Sarajevo

U periodu od 12.09. do 28.09.2012. godine federalna i kantonalna saobraćajna inspekcija poseban akcenat u radu posvetila je na kontroli javnog vanlinijskog prijevoza putnika-taksi prijevoza na području Kantona Sarajevo, a što predstavlja kontinuitet u prethodno obavljenim kontrolama provedenim u mjesecu septembru i oktobru 2011. godine, te januaru 2012. godine. Tokom vršenja inspekcijskog nadzora asistenciju je pružala jedinica za podršku MUP-a Kantona Sarajevo.
Obavljenim kontrolama sačinjeno je 184 zapisnika sa utvrđenim nedostacima, od kojih je u 98 slučajeva poduzeta Zakonom maksimalna represivna upravna mjera privremenog isključenja vozila iz prometa do otklanjanja nedostataka utvrđenih kontrolom i izvršenja prekršajnog naloga, te su donesena rješenja o privremenoj zabrani obavljanja taksi prijevoza. Iz navedenih kontrola uočeno je da su u oblasti taksi prijevoza prisutni slijedeći problemi:
• Neposjedovanje dopunskih taksi oznaka za tekuću godinu;
• Neispunjavanje zakonskog uslova izmirenja javnih doprinosa uglavnom od strane taksi prijevoznika - fizičkih lica i to za duži vremenski period a isti i dalje posjeduju odobrenja za obavljanje javnog prijevoza od općinskih organa;
• Prisustvo taksi prijevoznika kojima su po službenoj dužnosti poništeni obrasci licenci „D" za vozila za koja nisu ispunila dopunski uslov Kantona, odnosno dopunsku taksi oznaku za vozilo povezanu sa stajališnim mjestom;
• Obavljanje taksi prijevoza na području Kantona Sarajevo od strane taksi prijevoznika registrovanih na susjednim kantonima (SBK-Travnik i sa područja Istočnog Sarajeva koji većinom ne posjeduju propisane registarske tablice sa TA oznakom);
• Produženje registracije taksi vozila sa postojećim TA registarskim tablicama kod nadležne policijske uprave po sjedištu taksi prijevoznika, bez posjedovanja važećeg ugovora o dopunskoj oznaci za vozilo zaključen sa Ministarstvom saobraćaja Kantona Sarajevo (odnosno produženje registracije bez posjedovanja dokaza-potvrde o zaključenom ugovoru o dopunskoj taksi oznaci za vozilo za tekuću godinu);
• Taksi prijevoznici registrovani kao pravna lica posjeduju taksi vozila za koja su im u proceduri predviđenoj Izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu Federacije BiH poništeni i oduzeti obrasci licenci za taksi vozila za koja nisu imali pribavljen dopunski uslova Kantona, tj. dopunsku taksi oznaku za vozilo, izvršili su promjenu namjene vozila u renta-a-car vozila i istim i dalje obavljaju usluge taksi prijevoza. Postojeći federalni Zakon nije precizno definisao oblast rent-a-car prijevoza u smilsu načina i forme zaključivanja ugovora o pružanju rent-a-car prijevoza, pogotovo kada se usluga pruža sa vozačem, što je u Kantonu Sarajevo postalo „pravilo", te nije preciziran način plaćanja i utvrđivanje tarife za formiranje cjenika, što takođe u praksi ostavlja prostora za zloupotrebu u oblasti rent-a-car prijevoza. U vezi sa utvrđenom pojavom Federalna uprava za inspekcijske psolove uputit će inicijativu će kod resornog Ministarstva prometa i komunikacija Federacije BiH u cilju preciznijeg uređenja oblasti rent-a-car prijevoza, kako bi spriječili prijevoznike da na ovaj način obavljaju usluge taksi prijevoza; 
• Dosadašnju obavezu skidanja taksi krovne oznake prilikom prolaska kroz Kanton Sarajevo utvrđenu Odlukom o taksi prijevozu na području Kantona Sarajevo, potrebno je brisati. To iz razloga što su taksi vozila označena registarskim oznakama TA i kada dođe do skidanja oznake, putnike koji koriste usluge takvim vozilom dovodi u sumnju za legalnost taksi prijevoza. Navedeno su isticali predstavnici udruženja taksi prijevoza Istočno Sarajevo, i ujedni tražeći reciprocitet za taksi prijevoznike iz Federacije BiH koji ne moraju skidati krovne taksi oznake kada prelaze na područje Istočnog Sarajeva; 
• Oblast taksi prijevoza nažalost postaje predmet enormnog bogaćenja izvjesnog broja pojedinaca koji u posjedu imaju znatan broj nelegalnih vozila kojim vrše nezakonit taksi prijevoz što prema našem mišljenju predstavlja krivično djelo. Inspektori su tokom vršenja inspekcijskog nadzora fotodokumentovali navedena vozila u vlasništvu određenih pojedinaca o čemu ćemo upoznati nadležno tužilaštvo te podnijeti zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka; 
• Pored navedenog, ova Uprava ima saznanja o neovlaštenom odobravanju radio - frekvencija za nelegalne taksi prijevoznike, što predsatavlja saučesništvo u vršenju krivičnog djela u oblasti nelegalnog taksi prijevoza.
Radi otklanjanja prisutnih problema, neophodno je da resorno Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo u potpunosti provede važeću Odluku o taksi prijevozu na području Kantona Sarajevo, te da Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo nastavi sa inspekcijskim nadzorom u ovoj oblasti uz prijem većeg broja saobraćajnih inspektora. Takođe je potrebno u što kraćem roku uskladiti važeću Odluku o taksi prijevozu na području Kantona Sarajevo sa izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH", broj 28/06 i 02/10). Pored navedenog, neophodno je da Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo, ažurira baze podataka o prijevoznicima, te po službenoj dužnosti poništava i oduzima licence za prijevoz pravnim i fizičkim osobama koje te uvjete više ne ispunjavaju, te da nadležnu inspekciju izvijesti o poništenim licencama,tj.o subjektu kojem je oduzeta licenca.  
Federalna uprava za inspekcijske poslove će i dalje poduzimati sve Zakonom propisane mjere kako bi se pojava nelegalnog taksi prijevoza na području Kantona Sarajevo u potpunosti iskorjenila, te će kod nadležnih resornih ministarstava uputiti inicijativu za izmjenu propisa koji regulišu oblast taksi prijevoza kako u Kantonu Sarajevo tako i na području ostalih Kantona u FBiH. Želimo upoznati javnost sa akcentom na taksi prijevoznike da će Federalna uprava za inspekcijske poslove nastaviti sa kontinuiranim inspekcijskim nadzorima u ovoj oblasti, a građanima - korisnicima taksi usluga želimo ukazati da obrate pažnju prilikom korištenja usluga taksi prijevoza (TA oznaka na registarskim tablicama, licenca) jer prilikom nezakonitog korištenja navedenih usluga niko ne može garantovati za njihovu sigurnost.