15:50 16.01.2020

Informacija u vezi s izvršenim aktivnostima federalnih okolišnih inspektora po pitanju aerozagađenja na području Kantona Sarajevo

Federalna uprava za inspekcijske poslove, kao i svih prethodnih godina, kontinuirano poduzima radnje i vrši nadzor nad primjenom propisa iz područja svoje nadležnosti, koje se posebno odnose na aktuelno pitanje inspekcijskih nadzora vezanih za aerozagađenje, pogoršanje kvaliteta zraka i emisije štetnih materija na području Federacije BiH.

S obzirom na stepen aerozagađenja u zimskim mjesecima, te intenzivirani interes i zabrinutost građana i javnosti, sistemski i kontinuirano su od strane Federalnog urbanističko-ekološkog inspektorata vršeni preventivni inspekcijski nadzori u jesenjem periodu, te se vrše pojačani inspekcijski nadzori u zimskim mjesecima.

Na osnovu člana 30. Zakona o zaštiti zraka („Službene novine Federacije BiH“ broj, 33/04 i 4/10) gotovo svi kantoni u Federaciji BiH su donijeli Plan interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka, koji se odnose na moguće posebne situacije u kojima su prekoračene granične vrijednosti kvaliteta zraka, pragovi upozorenja i pragovi uzbune, a u kojima mogu biti ugroženi zdravlje ljudi i okoliš.

Federalni inspektori zaštite okoliša u svom radu vrše redovne i vanredne inspekcijske nadzore kod operatora koji posjeduju okolinsku dozvolu izdatu od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma i i kontrolišu provođenje mjera iz okolinske dozvole.

Što se tiče Kantona Sarajevo, inspektori federalnog urbanističko-ekološkog inspektorata izvršili su u prethodnim danima nadzor gotovo svih operatora iz svoje nadležnosti na području Kantona Sarajevo. Izvršen je nadzor 15 kotlovnica KJKP „Toplane“ Sarajevo, koje kao gorivo koriste zemni gas.Veliki broj operatora kao što su kamenolomi, asfaltne baze, betonare i slično u ovom periodu ne rade ili rade bitno smanjenim kapacitetom. Utvrđeno je da su svi ostali operatori upoznati s epizodom i primjenjuju preventivne mjere za smanjenje utjecaja na kvalitet zraka.

Na osnovu navedenog, a s obzirom na učestalost medijskih upita i intenziviran interes javnosti, možemo konstatovati da operatori iz nadležnosti Federacije BiH na području Kantona Sarajevo nisu uzrok povećanog zagađenja zraka.