Prijave i pritužbe

Prijave i pritužbe mogu biti izvršene na telefonsku liniju: +387 33 22 66 44 koja je u funkciji 24h.